Svět se točí kolem Brna. Proč? V Brně jsme vyřešili bezdomovectví, jupí, to CHCU. Dvacet let se tu nic neudělalo, tak dávej lajky a sdílej. Neomarxistická revoluce je tu.

Zhruba takto pojednává o sociálním začleňování Žít Brno a Martin Freund, uvolněný zastupitel města Brna. Náměstek Hollan hovoří rovnou o neomarxistické revoluci. Pokud jste náročnější voliči, což jistě čtenáři našeho potemnělého občasníku bez slunečního svitu jsou, budou vám takové tvrzení poněkud podezřelé.

Pojďme se spolu podívat, co je obsahem Strategického plánu sociálního začleňování (dále SPSZ), který tento měsíc schválilo ZMB. Do revolučního dokumentu za 800 milionů můžete nahlédnout sami zde; pokud ale nechcete ztrácet čas, najdete v článku vše podstatné.

Co to je Strategický plán sociálního začleňování?

SPSZ je v podobě přijaté zastupitelstvem poněkud vágním kompilátem sociálních programů. Snaha uplatnit na Brno všechny existující sociální problémy je zjevná. Populární je SPSZ zejména kvůli svému budgetu, který souhrnně přesahuje 800 milionů korun. Ano, skutečně každý z nás na něm participuje pomyslnými 80 korunami.

Dokument pojmenovává aktivity, které je třeba podniknout kvůli zmíněným sociálním problémům, a přiřazuje k nim jednotlivé sociální programy. Drtivou většinu dokumentu tvoří nekonkrétní výčty těchto programů a stanovení jejich budgetu.

Možná vás překvapí, že 180stránkový dokument rozdělující v mnoha programech 800 milionů nemá autora, nebo že nepracuje se zdroji uváděných dat. Je to zvláštní zejména s ohledem na to, že pravděpodobně vznikl ve vládní Agentuře pro sociální začleňování (na webu kromě zmínky o jeho budoucím vzniku zcela chybí další informace). To důvěryhodnosti příliš nepřidává.

Programy a alokace zdrojů

Pojďme si ujasnit co vše je součástí strategie. Stručný souhrn programů ze SPSZ a příslušnou alokaci zdrojů najdete v následující tabulce (stáhnout). Když ji nebudete rozumět, není to vaše chyba, ale autorů.

Velké tematické kapitoly SPSZ (v závorce alokace výdajů):

  1. Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování.
  2. Zaměstnanost – posilování zaměstnanosti a dispozic příslušného trhu práce (86 milionů).
  3. Bezpečnost a prevence rizikového chování (106 milionů).
  4. Zdraví a rodina (124 milionů).
  5. Cizinci a uprchlíci – integrace (32 milionů).
  6. Vzdělávání (287 milionů).
  7. Bydlení (207 milionů).

Nejvíce financí je alokováno na programy související se vzděláváním. V této kapitole jsou skutečné sekery – například 138 milionů na plošnou inkluzi v ZŠ a 80 milionů na plošnou podporu rovného přístupu v MŠ. Integrace uprchlíků je v Brně také ožehavé téma. V přehledu vidíte všechny programy s jejich rozpočtem a na konci pak programy bydlení, které v souhrnu dosahují jen 1/4 rozpočtu na SPSZ.

OblastPrioritaCíl Název indikátoruDefinice JednotkaHodnotaZdroje  
celkem841.503.000 Kč
IROP OPZOP VVV
Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování1. Posílení aspektů formálního a neformálního komunikačního prostředí inkluze1.1. Komunikace zaměřena na vzdělávání a osvětu s cílem odstranění stigmat spojených se sociálně vyloučenými osobami.Počet metodických
produktů (Materiál „Komunikační strategie města“)
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k
posílení "otevřené" komunikaci města.
Dokument10*0*0*
1.2. Podpora inkluzivních přístupů a inkluzivních postojů včetně slaďování a koordinace inkluzivních aktivit a politik v lokálním společenství města.Počet metodických
produktů (Proces evaluace „SPSZ“).
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře budování proinkluzivních opatření včetně jejich evaluace.Dokument10*0*0*
1.3. Využívání odborných informací v řízení procesů sociální inkluze v lokálním společenství města.Počet podpořených
partnerství (Memorandum o spolupráci).
Počet podpořených partnerství v rámci SPSZ.Dokument10*0*0*
2. Posílení participace řešení sociálního začleňování na straně majority i minority2.1. Ochrana sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním před chováním, které se neslučuje s inkluzí.Počet metodických
produktů (Systém monitorující a řešící projevy xenofobie a rasismu).
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k systematizaci monitoringu a předcházení projevům xenofobie a rasismu.
Dokument10*0*0*
2.2. Ochrana sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyčleňováním před nepřímou a často neuvědomělou institucionální diskriminací.Počet metodických
produktů (Systém monitorující a řešící projevy xenofobie a rasismu - institucionální úroveň).
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k systematizaci monitoringu a předcházení projevům xenofobie a rasismu.
Dokument10*0*0*
3. Zlepšení podmínek pro zapojení cílových skupin do kulturních a sportovních aktivit3.1. Vytvořit a spustit městský systém podpory sociálně vyloučených obyvatel města v přístupu ke kultuře a sportuPočet metodických
produktů (Koncepce systému podpory sociálně vyloučených obyvatel města v přístupu ke kultuře a sportu).
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře sociálně vyloučených osob v přístupu ke kultuře a sportu.
Dokument10*0*0*
3.2. Dokončit projekt vytvoření Kreativního centra Brno (dále KCB) v budově bývalé káznice na ulici Bratislavská a zpřístupnit ho cílovým skupinám SPSZ k pasivnímu i aktivnímu kulturnímu vyžitíZpřístupnění dokončeného projektu KCBDokončit projekt vytvoření Kreativního centra Brno (dále KCB) v budově bývalé káznice na ulici Bratislavská a zpřístupnit ho cílovým skupinám SPSZ k pasivnímu i aktivnímu kulturnímu vyžitíOtevření (zahájení činnosti)10*0*0*
Počet podpořených osob v rámci realizovaného projektuPočet SVL osob které budou přímo podpořeny v oblasti přístupu ke kultuře a sportu, včetně jejich participativního zapojení na vzniku těchto příležitostí Osoba5000*0*0*
Zaměstnanost1. Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce1.1. Vytvoření spolupracující sítě institucí akcentující provázanost vzdělávání a úspěšnost na trhu práce Počet osob, které ke své nezaměstnanosti přistupují aktivně Počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v evidenci úřadu práce nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky podpůrným programům a síťování služeb institucí mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).Uchazeč (osoba)30054940000
1.2. Vytvoření a podpora aktivit neformálního vzdělávání pro cílovou skupinu děti a mládež posilující úspěšnost integrace na trh práce (do roku 2019 bude podpořeno 250 osob).Počet osob (dětí a mládeže), které jsou zapojeny do aktivit přípravy vstupu na trh práce mimo formální vzdělávácí institucePočet osob (dětí a mládeže), které jsou zapojeny do aktivit přípravy vstupu na trh práce mimo formální vzdělávácí instituce. Účastní se aktivit, které nabízí NNO a další organizaci s cílem navýšení úspěšnosti jedince při vstupu a jeho udržení se na TP. Účastník (dítě/žák)2500*0*0*
1.3. Podpora rozvoje učňovského školství při zařazování adekvátních oborů.Počet metodických
produktů (Koncepce rozvoje učňovského školství na území města Brna)
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře učňovského školství.Dokument10*0*0*
1.4. Rozvoj nabídky a poskytování profesního poradenství v rámci formálního vzdělávání - ZŠ a SŠPočet osob (dětí a mládeže), které jsou zapojeny do aktivit přípravy vstupu na trh práce v rámci formálního vzdělávání.Počet osob (dětí a mládeže), které jsou zapojeny do aktivit přípravy vstupu na trh práce mimo formální vzdělávácí instituce. Účastní se aktivit, které nabízí ZŠ či SŠ a další organizaci s cílem navýšení úspěšnosti jedince při vstupu a jeho udržení se na TP. Účastník (dítě/žák)600067370000
2. Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené včetně přípravy osob pro vstup na trh práce 2.1. Do roku 2019 bude připraveno pro vstup na trh práce 340 osob prostřednictvím poradenských služeb.Počet osob, které ke své
nezaměstnanosti
přistupují aktivně
Počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v evidenci úřadu práce nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky podpůrným programům a síťování služeb institucí mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).Uchazeč340077860000
2.2. Do roku 2019 vstoupí na trh práce 600 osob cílové skupinyPočet osob, které ke své
nezaměstnanosti
přistupují aktivně
Počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v evidenci úřadu práce nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky podpůrným programům a síťování služeb institucí mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).Uchazeč6000200000000
2.3. Rozvoj prevence a řešení dopadů nelegálního zaměstnávání (do roku 2019 bude podpořeno 200 osob cílové skupiny)Počet osob, které ke své
nezaměstnanosti
přistupují aktivně
Počet osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v evidenci úřadu práce nebo mimo evidenci ÚP, kteří díky podpůrným programům a síťování služeb institucí mají blíže k trhu práce (zvýšili své pracovní návyky, kvalifikaci, vyzkoušeli si tréninkové pracovní místo, získali zaměstnání na otevřeném trhu práce apod.).Uchazeč2000*0*0*
3. Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti3.1. Do roku 2019 bude zahájena činnost „Centra podporující koncept společenské odpovědnosti“.Počet metodických
produktů (Koncepce činnosti Centra na podporu konceptu společenské odpovědnosti).
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře konceptu společenské odpovědnosti na území města Brna.Dokument10*0*0*
3.2. Bude podpořen vznik minimálně 5 sociálních podniků, včetně podpory rozvoje stávajících firem Počet podpořených organizací zaměřených na oblast sociálního podnikání.Počet organizací, které vynaloží finance pro vybudování, rekonstrukci, rozšíření nebo vybavení sociálních podniků.Počet organizací52610000000
Počet podpořených osob (zaměstnanců) při sociálním podnikuPočet SVO, kteří získali zaměstnání při vzniklém/podpořeném sociálním podniku v rámci SPSZ. Osoba2170202400000
4. Provázání služeb na podporu zaměstnanosti4.1. Do roku 2019 bude vytvořen systém spolupráce všech nezbytných institucí pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města BrnaPočet metodických
produktů (Koncepce rozvoje a podpory zaměstnanosti na území města Brna).
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře koncepce rozvoje a podpory zaměstnanosti na území města Brna.Dokument10*0*0*
Bezpečnost a prevence rizikového chování1. Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí1.1. Posílení programu působení asistentů prevence kriminalit ve vybraných částech města (8 asistentů do roku 2019)Počet osob, které
aktivně řeší rizika
spojená s kriminalitou a
sociálně patologickými
jevy
Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik.Osoba8069000000
1.2. Kvantitativní a kvalitativní navýšení vzdělávacích aktivit se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů (2560 počet podpořených osob do roku 2019). Kapacita preventivních
programů
Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit).Osoba (účastník)60038200000
Počet podpořených dětí
a žáků
Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v
rámci SPSZ.
Děti/žáci2500005040000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog70
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace140
2. Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež 2.1. Do roku 2019 bude posíleno systémové vyváření edukativních programů prevence při zapojení všech institucí včetně nastavení systému evaluace (bude podpořeno 1 800 osob). Počet podpořených dětí
a žáků
Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v rámci SPSZ.Děti/žáci1800/60005000000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog60
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace40
2.2. Do roku 2019 bude podpořeno rozšíření kapacit institucí nabízejících vzdělávací programy a volnočasové aktivity cílové skupině děti, mládež a rodina (700 osob)Počet přímo podpořených osob cílové skupiny Počet přímo podpořených osob cílové skupiny Osoby9500*0*0*
Počet podpořených dětí
a žáků
Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v
rámci SPSZ.
Děti/žáci500O5300000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog3
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace1
Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivněPočet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke nabídce preventivních programů pro děti a mládež apod.Osoba6470100000000
3. Podpora integračních aktivit pro osoby vykonávající alternativní typ trestu, osoby po návratu z výkonu trestu nebo osoby žijícím rizikovým způsobem života3.1. Realizace systémových aktivit integrace osob do společnosti v režimu peniterciární a postpeniterciární péče, včetně probačních programů (470 počet podpořených osob do roku 2019)Počet osob, které
aktivně řeší rizika
spojená s kriminalitou a
sociálně patologickými
jevy
Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik.Osoba 4700100000000
3.2. Realizace opatření zmírňujících dopady sociálně patologického jednání jedince včetně zohlednění dopadu na nejbližší okolí (rodina, komunita) (150 počet podpořených osob do roku 2019)Počet osob, které
aktivně řeší rizika
spojená s kriminalitou a
sociálně patologickými
jevy
Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik.Osoba 345078030000
3.3. Realizace opatření zmírňující dopady pro oběti a svědky trestné činnosti, včetně dopadu na širší okolí pachatele (165 počet podpořených osob do roku 2019). Kapacita preventivních
programů
Kapacita preventivních programů podpořených v rámci SPSZ (např. pro osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod. nebo pro obyvatele lokalit).Osoba (účastník)165063250000
4. Zmírňování rizik návykového chování4.1. Do roku 2019 bude navýšen počet podporovaných osob (klientů v režimu prevence návykového jednání a patologického hráčství (3200 počet podpořených osob do roku 2019)Počet osob, které
aktivně řeší rizika
spojená s kriminalitou a
sociálně patologickými
jevy
Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik.Osoba 32000143000000
4.2. Do roku 2019 dojde k provázání systému činnosti institucí poskytující terénní protidrogové programy, sociální prevence a dalších sociálních služeb (913 počet podpořených osob do roku 2019) Počet osob, které
aktivně řeší rizika
spojená s kriminalitou a
sociálně patologickými
jevy
Počet osob, které využívají podpůrné programy pro nápravu svého chování (jde o osoby ve výkonu trestu a po něm, osoby páchající trestnou činnost a přestupky, osoby porušující běžné zásady občanského soužití, osoby, které podlehly závislostem apod.). Nebo počet osob, které se aktivně podílejí na činnostech zlepšujících bezpečnost v lokalitách nebo jsou oběťmi diskriminačních praktik.Osoba 8130316740000
Rodina a zdraví1. Zlepšit přístup ke zdravotní péči, včetně preventivní zdravotní péče a zdravotní osvěty1.1. Do roku 2019 bude vytvořen systém monitoringu zdravotního stavu obyvatel (včetně dostupnosti zdravotní péče) a zdravého prostředí při spolupráci všech odpovědných institucí.Počet metodických
produktů (Koncepční materiál „Rodina, zdraví a prevence“)
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře rozvoje zdravého životního prostředí rodiny.Dokument100*0
1.2. Do roku 2019 bude posílena kvalita a kvantita aktivit zaměřených na oblast zdraví jedince/rodiny (500 podpořených osob).Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivněPočet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k
určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svému zdravotnímu stavu, kvalitě prostředí ve které žijí, péči o hygienu atd.)
Osoba50000*0
2. Navýšení efektivity práce s rodinou včetně systematizace spolupráce2.1. Do roku 2019 bude posílen systém práce s rodinou (včetně zapracování oblasti zdraví a prevence) včetně navýšení individuálních kompetencí sociálních pracovníků ve spolupráci s rodinou (1150 počet podpořených osob do roku 2019)Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivněPočet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.).Osoba1150075000000
2.2. Do roku 2019 bude stabilizováno 4305 jednotlivců (členů rodin)prostřednictvím podpůrných programůPočet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivněPočet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.).Osoba415501000000000
2.3. Do roku 2019 budou posíleny aktivity zaměřené na oblast finanční gramotnosti včetně těch, které již řeší situaci zadlužení (972 podpořených osob)Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivněPočet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.).Osoba972030000000
2.4. Do roku 2019 budou posíleny aktivity řešící problematiky domácího násilí (390 podpořených osob)Počet osob, které řeší rizika vyplývající ze sociálního vyloučení aktivněPočet osob, které využívají podpůrné programy ke změně (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti apod.).Osoba3900131890000
Cizinci a uprchlíci – integrace1. Vytváření pozitivního prostředí integrace cizinců při zapojení všech obyvatel města Brna 1.1. Systematizace programů posilujících otevřenou společnost (do roku 2019 bude v rámci programů podpořeno 1000 osob)Počet osob podpořených v rámci integračních programůPočet osob, které se podílí přímou aktivní či pasivní účastí na aktivitách posilující otevřenou (interkulturní) společnost.Osoba10000*0*0*
1.2. Do roku 2019 dojde ke kvantitativnímu a kvalitativnímu navýšení vzdělávacích, sportovně-kulturních a komunitních aktivit posilujících integrační proces (do roku 2019 bude podpořeno 1000 osob)Počet osob (včetně dětí a žáků) podpořených v rámci integračních programůPočet osob, které se podílí přímou aktivní či pasivní účastí na aktivitách posilující otevřenou (interkulturní) společnost.Osoba10000*0*0*
2. Snížení interkulturních bariér v dílčích oblastech sociální politiky (bydlení, zaměstnanost, vzdělávání, rodinné a zdravotní) při integračním procesu jedince2.1. Vytvoření systému napomáhající dostupnosti, udržení a předcházení ztrátě bydlení z důvodu sociokulturní odlišnosti (do roku 2019 bude podpořeno 50 osob)Počet osob, které přistupují aktivně k procesu integrace
Počet osob, které využívají podpůrné programy při procesu integrace (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti, navýšení sociokulturní orientace apod.).Osoba50046290000
2.2. Integrace zranitelných skupin legálně pobývajících cizinců na trh práce včetně prevence nelegálního zaměstnávání (do roku 2019 bude podpořeno 370 osob)Počet osob, které přistupují aktivně k procesu integrace
Počet osob, které využívají podpůrné programy při procesu integrace (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti, navýšení sociokulturní orientace apod.).Osoba370045000000
2.3. Posílení inkluzivních nástrojů a prostředí vzdělávacích institucí při práci s osobami z odlišného sociokulturního prostředí (do roku 2019 bude podpořeno 780 osob)Počet podpořených dětí
a žáků
Počet dětí a žáků (celkově/se SVP) podpořených v
rámci SPSZ.
Děti/žáci780005200000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog80
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace36
2.4. Posílení odborných poradenských procesů posilujících kompetence klienta a posilující integrační proces (do roku 2019 bude podpořeno 500 klientů)Počet osob, které přistupují aktivně k procesu integrace
Počet osob, které využívají podpůrné programy při procesu integrace (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti, navýšení sociokulturní orientace apod.).Osoba500098000000
3. Snížení interkulturních bariér v dílčích oblastech sociální politiky (bydlení, zaměstnanost, vzdělávání, rodinné a zdravotní) při integračním procesu jedince3.1. Snížení interkulturních bariér institucí prostředí města Brna (do roku 2019 bude podpořeno 1000 osob)Počet osob, které přistupují aktivně k procesu integrace
Počet osob, které využívají podpůrné programy při procesu integrace (jejich situace se stabilizovala nebo zlepšila). Indikátor lze specifikovat se zřetelem k určitému dílčímu problému, např. počet osob, které přistupují aktivně ke svým finančním problémům, počet osob (rodin), které přistupují aktivně k péči o děti, navýšení sociokulturní orientace apod.).Osoba1000075000000
3.2. Systémové provázání spolupráce institucí při integračním procesu a informování jedincePočet metodických
produktů (Koncepce integrace cizinců na území města Brna)
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře integrace cizinců a uprchlíků na území města Brna.Dokument10*0*0*
Vzdělávání a školství1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání1.1. Začlenění co nejvyššího počtu dětí do předškolního vzdělávání od 3 letPočet podpořených dětí a žákůPočet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ.Dítě/žák36007115000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog6
Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů)Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu "rodič - dítě - vzdělávací instituce"Rodič10
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace5
1.2. Plošná podpora všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Brno/městskými částmi s cílem rovného přístupu Počet podpořených dětí a žákůPočet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ (celkově/se SVP).Dítě/žák112000080000000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog400
Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů)Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu "rodič - dítě - vzdělávací instituce"Rodič400
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace143
2. Rovný přístup k základnímu vzdělávání2.1. Plošná podpora všech základních škol zřizovaných statutárním městem Brno/městskými částmi s cílem rovného přístupu k základnímu vzdělávání a zvýšení inkluzivity základních škol (celkem postihnuto 27 000 osob) Počet podpořených dětí a žákůPočet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ (celkově/se SVP).Dítě/žák21600/525000138000000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog400
Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů)Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu "rodič - dítě - vzdělávací instituce"Rodič5000
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace73
2.2. Podpora žáků základních škol při smysluplném přechodu na střední školy, kariérní poradenství Počet podpořených dětí a žákůPočet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ (celkově/se SVP).Dítě/žák2000015000000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog25
Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů)Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu "rodič - dítě - vzdělávací instituce"Rodič25
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace10
2.3. Systematická práce s rodinami za účelem motivace ke vzdělávání dětí Počet přímo podpořených osob cílové skupiny Počet přímo podpořených osob cílové skupiny při důrazu motivace a významu vzdělávání dětíOsoby5000*0*0*
3. Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání3.1. Zajištění možnosti smysluplného trávení volného času dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí a s tím spojená prevence patologických jevů Počet podpořených dětí a žákůPočet dětí a žáků podpořených v rámci SPSZ (celkově/se SVP).Dítě/žák1400/3000047000000
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPočet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatkyPedagog100
Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů)Počet podpořených zákoných zástupců dětí (rodičů), kteří aktivně vstupují do vztahu "rodič - dítě - vzdělávací instituce"Rodič0
Počet podpořených organizací (škol, NNO,ostatních aktérů ve vzdělávání), v nichž se zvýšila kvalita vzdělávání a proinkluzivnostPočet organizací působících ve výchově a vzdělávání (včetně zájmového a neformálního) podpořených v rámci SPSZ; vč. výčtu podpůrných programů, kapacit, cílové skupiny, provozovatele, počtu podpořených pracovníků, pořízených/rekonstruovaných/vybavených objektů).Organizace70
Bydlení1. Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení1.1. Do konce roku 2018 budou realizovány a vyhodnoceny pilotních projekty, jež budou testovat v českém prostředí dosud nevyzkoušené přístupy k řešení bezdomovectví jednotlivců či rodin, a/nebo navýšeny kapacity a rozvinuty již existující programy ukončování bezdomovectví neziskových organizací o celkové kapacitě min. 200 domácnostíPočet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba5400525190000
Roční kapacita
programů a služeb
souvisejících s bydlením
Kapacita podpůrných programů v oblasti bydlení (např. podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. Uživatel400
1.2. Do konce roku 2016 budou sníženy systémové bariéry v  přístupu k  obecním bytům (do konce roku 2018 bude přiděleno celkem 150 dostupných bytů)Počet přidělených bytůPočet přidělených bytů pro sociální účely.Byt1500*0*0*
1.3. Do konce roku 2018 budou pilotně otestovány inovativní nástroje, jež zvýší dostupnost standardního nájemního bydlení na soukromém trhu (byt díky nim získá minimálně 85 domácností)Počet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba3700125370000
Počet uzavřených smluvních dokumentůPočet uzavřených smluvních dokumentů (garančních smluv), které napomohli k získání a udržení nájemního bytu.Dokument500*0*0*
Realizace modelu inkluzivní bytové politikyRealizace modelu tzv inkluzivného bydlení = při developerské realizaci je vyčleněn byt pro zástupce cílové skupiny SPSZ.Byt (domácnost)20*0*0*
2. Investice do bytového fondu pro účely sociálního bydlení2.1. Do roku 2018 se prostřednictvím investic (rekonstrukce či koupě) zvýší kapacita sociálního bytového fondu přinejmenším o 135 bytůPočet nových bytů pro sociální bydleníPočet bytů koupených, rekonstruovaných, vybudovaných nebo vybavených za účelem sociálního bydlení.Byt13510899500000
2.2. Do roku 2016 vznikne v Brně nábytková banka, jejímž prostřednictvím se pomůže s vybavením bytů přinejmenším 150 nemajetným domácnostemPočet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba4500*0*0*
3. Zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení3.1. Do konce roku 2017 bude vytvořen funkční systém prevence ztráty bydlení přinejmenším ve všech městských částech, jež jsou zatíženy existencí sociálně vyloučených lokalitPočet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba19200200000000
Roční kapacita
programů a služeb
souvisejících s bydlením
Kapacita podpůrných programů v oblasti bydlení (např. podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. Uživatel1000
3.2. Aktualizace a implementace „Metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna a zajištění prevence ztráty bydlení“Počet metodických
produktů (Metodika pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech v majetku města Brna )
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře stability bytové politiky a řešení bydlení sociálně vyloučených osob.Dokument10*0*0*
4. Podpora sociálních a komunitních služeb zaměřených na řešení problémů spojených s  bydlením a funkčními sousedskými vztahy4.1. Do roku 2018 budou rozšířeny kapacity sociální práce a dalších služeb zaměřených na řešení bytové situacePočet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba50050000000
Roční kapacita
programů a služeb
souvisejících s bydlením
Kapacita podpůrných programů v oblasti bydlení (např. podporovaného/prostupného bydlení, domovnictví, krátkodobého bydlení s podpůrnou službou a sociálních služeb podpořených v rámci SPSZ. Uživatel30
4.2. Podpora participativních přístupů ke správě bytového fondu obývaného domácnostmi z cílové skupiny a zavedení funkce mediátorů zaměřujících se na prevenci a řešení sousedských konfliktůPočet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba4000*0*0*
5. Vytvoření, implementace a monitoring naplňování koncepce sociálního bydlení5.1. Do konce roku 2017 bude vytvořen a implementován systém řízení informací o bezdomovectvíPočet metodických
produktů (Informační systém o lidech v bytové nouzi)
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře stability bytové politiky a řešení bydlení sociálně vyloučených osob.Dokument10*0*0*
5.2. Do konce roku 2018 bude připravena a schválena aktualizovaná koncepce sociálního bydleníPočet osob, které k zajištění svého bydlení přistupují aktivněPočet osob, které získaly nebo si udržely nájemní bydlení nebo se jejich situace v oblasti bydlení zlepšila díky podpůrným programům v rámci SPSZ.Osoba150075000000
Počet metodických
produktů (Koncepce sociálního bydlení města Brna)
Počet metodik, plánů a strategií vztahujících se k podpoře stability bytové politiky a řešení bydlení sociálně vyloučených osob.Dokument10*0*0*
mezisoučet135.095.000398.753.000307.655.000

Kolik tedy jde na sociální bydlení?

Nyní už víte, že se SPSZ nerovná pouze sociální bydlení a bydlení pro bezdomovce. To se jinde nedozvíte. SPSZ je mediálně představován jako koncepce ukončování bezdomovectví, která investuje 800 milionů korun do sociálního bydlení. A to je hlavní problém.

Způsob, jakým je SPSZ komunikován, je buď frontálním útokem politických markeťáků a píáristů Žít Brno předpokládající naprostou hloupost občana, nebo v opačném případě naprosté nepochopení týmiž osobami a žurnalisty okolo nich. Jak je to možné? Inu, komu by se chtělo studovat 180 stran tohoto dokumentu, když stačí použít mediální zkratku; ani zastupitelé ZMB to jistě nečetli všichni, stačí přece, že je to „dobré“.

Už tedy známe první háček. Z celkových 800 milionů jde na programy sociálního bydlení pouze 206 milionů. Z nich 109 milionů má sloužit k vybudování sociálních bytů (financuje Integrovaný regionální operační program) a dalších 97 milionů jde na související měkké (neinvestiční) projekty (financuje Operační program Zaměstnanost). Druhý zádrhel je v dosahu programů a počtu lidí, kterým mohou pomoci. Roční kapacita programů souvisejících s bydlením je pouze 400 osob a to je v ostrém nepoměru s počtem žádostí o sociální bydlení, kterých je v Brně přes 6 tisíc. Bezdomovců jsou v Brně více než 2 tisíce. Je zcela evidentní, že SPSZ bezdomovectví neřeší, ale pouze doplňuje stávající systém sociálního bydlení.

Jaké byty mají být využity a kdo je dostane?

V Brně funguje princip sociálního bydlení už řadu let. Nebyl dostupný všem uchazečům, což mu bylo autory SPSZ vytýkáno, protože byl podmíněn bezdlužností uchazečů. Prostupné sociální bydlení je model známý jak Brnu, tak i Agentuře pro sociální začleňování, od které pochází jeho schéma. Je to model překonaný, protože Žít Brno chce dávat městské byty jak jim přijde žádost pod ruku (sociální případ nebo imigrant, potřebují ho oba).

schéma prostupného modelu sociálního bydlení
Schéma prostupného modelu sociálního bydlení

Vytýkaný „práh dosažitelnosti“ v podobě podmínky bezdlužnosti či jiných prekvizit je pro současné vedení města problémem. Názorově dělí koalici s opozicí v ZMB. Protože je však převis poptávky nad nabídkou evidentní, budou hollanovci výběr uchazečů řešit různě. Například pro Rapid Re-housing (byty pro občany z ubytoven, kteří jsou podle metodiky také bezdomovci) budou uchazeči vybrání Ostravskou univerzitou (sic!) a následně bude ze 150 uchazečů vylosováno „šťastných“ 50 (nejedná se o překlep). Ty bude univerzita zkoumat a IQ Roma poskytovat sociální služby. Neptejte se proč, bylo to určeno. Ostatní uchazeče o byt budou doporučovat neziskové organizace a samospráva tak opouští princip projednání žádosti o byt v komisích rady, který musí podstoupit běžný občan.

Konečně se blíží kardinální otázka, ke které celý článek směřuje: kde město vezme byty na tyto projekty a které to budou? Město už dříve oslovilo starosty městských částí s požadavkem na dodání určitého počtu bytů. To způsobilo takový poprask, že byla žádost politicky odehrána do autu jako chyba úředníků. Město má v současnosti kolem 700 volných bytů, přičemž 400 z nich je v MČ Brno-střed. Klienti sociálních programů budou rozmístěni po celém Brně a hojně právě „na středu“.

Princip rozmístění je evidentní – všude. Martin Freund a jeho kolegové chtějí mít sociální byty a bezdomovce (v širším smyslu příslušné metodiky) v každém městském době, váš nevyjímaje. Dokonce chtějí zavést pravidlo, které by zavazovalo delevopery odvést městu „desátek“ z postavených bytů pro tyto sociální účely. Hlavně nekumulovat klienty sociálních programů do jedné lokality. Jelikož nechtějí vyčlenit sociálnímu bydlení celé domy (Brno jich má tolik, že je bude prázdné prodávat v nabídkovém řízení), budou využívat stávající kapacity obecních bytů. Bohužel pro nájemníky, kterým tím klesne životní úroveň v domě.

Co bude dál?

SPSZ působí mimořádně naivně i z pohledu harmonogramu realizace projektů. Prakticky všechny mají být realizovány během let 2017-2018, přičemž v roce 2019 budou vyhodnoceny (zejména budování bytů se nejeví moc reálně). Jedná se o pilotní projekty a jednorázovou investici, což znamená, že v dalších letech nastane problém.

Velká investice do sociálních služeb způsobí mimořádné zvýšení poptávky po službách příslušných neziskových a příspěvkových organizací, což se zákonitě projeví zvyšováním počtu lidského kapitálu. Zároveň se lze oprávněně obávat, že investice díky svému množství a provedení vytěsní část financí pro budoucí projekty a dojde k vážné distorzi fungujícího systému sociálních služeb. Jen si připomeňme, že v Brně je v současnosti poskytováno 237 sociálních služeb, z nichž je 72 poskytováno městem a jeho příspěvkovými organizacemi. Výdaje na sociální péči (bez dávek) v Brně dosahují 550 mil. korun, z nich je 400 mil. z rozpočtu města. I přesto Martin Freund tvrdil, že se 20 let nic v sociální oblasti nestalo.

Samostatnou kapitolou je ekonomické nastavení projektů tak, aby nedocházelo k demotivaci klientů vrátit se zpět do zaměstnání. To je největší problém všech národních sociálních systémů a jeden z důvodů, proč dopady sociálních politik předem (!) zkoumají ekonomové a ekonometři. Byty pro „bezdomovce“ mají být městu hrazeny přímo ze sociálních dávek (jinak by město peníze nevidělo), ale je otázkou, zdali bude pobyt v nich časově omezen (pak může dotyčná osoba vydělávat v šedé ekonomice a bydlení ji zaplatí stát). V současném Brně je možné i to, že se na tento aspekt zapomene.

Udržitelnost je velkým problémem SPSZ a nelze očekávat nic jiného, než kolaps mnoha projektů po roce 2019. V dalších letech budou udržitelné jen některé z „pilotních“ či lépe experimentálních projektů. Autoři programu s tím vlastně otevřeně počítají, ale obávám se, že veřejnost a klienti nikoliv.

Bude to jízda, držte se

Už jsme na konci článku. Vstřebejte všechny dostupné informace a přemýšlejte. Určitě vám hlavou víří mnoho otázek, ale na ty nemá momentálně odpověď nikdo. Programy se budou tento rok postupně schvalovat a jak to vše dopadne ukáže čas.

Jedno je však jisté – bezdomovectví se nevyřeší a u mnoha osob snaha o začlenění selže. Někteří nájemníci obecních bytů inkluzi nevydrží a půjdou bydlet jinam. Jupí na entou.