Přejatá tisková zpráva klubu zastupitelů Sociální demokracie v ZMČ Brno-střed.

Klub zastupitelů sociální demokracie ZMČ Brno-střed reaguje na průběh ustavujícího jednání ZMČ a jeho reflexi v médiích. Rádi bychom jako účastníci jednání uvedli fakta na pravou míru a vyzvedli kontroverzní usnesení, které mohly díky sedmihodinové délce jednání uniknout pozornosti přítomné veřejnosti. Ustavující jednání ukázalo, jak bude vypadat politika nové duhové koalice na Brno-středu, a politické priority koalice.

Nový starosta Landa je po zvolení focen novináři.
Nový starosta Landa je po zvolení focen novináři.

Konkrétně koalici vyčítáme tyto kroky:

 • Omezení kontrolní funkce ZMČ, ochromení funkce předsedy kontrolního výboru
 • Zvýšení počtu odměňovaných zastupitelů ve vedení radnice z předchozích 8 na 11
 • Omezení svobodné diskuze
 • Omezení práce zastupitelů KSČM
 • Zmatky ve vedení zastupitelstva
 • Očerňování bývalého starosty a vedení radnice

Následuje vysvětlení výše zmíněných bodů.

Omezení kontrolní funkce ZMČ

Koalice bezprecedentně omezila kontrolní funkci ZMČ tím, že z funkce předsedy Kontrolního výboru (zřizovaného ze zákona a obsazovaného opozicí) udělala neuvolněnou funkci.

Důležitost kontrolního výboru je deklarovaná Zákonem o obcích, který ji ukládá kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce, rady (jedná každý týden) a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Předseda kontrolního výboru bude mít na radnici k dispozici obvyklou kancelář a vybavení, nebude  však uvolněn ze svého pracovního poměru, a tudíž nebude mít možnost být k dispozici občanům. Veškeré činnost s vedením výboru, kontrolní funkcí, obstaráváním podkladů, přípravou materiálů pro výbor a sběr podnětů od občanů bude muset vykonávat ve svém volném čase, mimo pracovní dobu a bez odměny. Jak v rozpravě konstatovali opoziční zastupitelé, může občany přijímat večer doma, a díky nedostatku času musí na kontrolní činnosti prakticky rezignovat.

Zvýšení počtu odměňovaných zastupitelů ve vedení radnice

Ačkoliv se tomu současná koalice usilovně brání, je třeba konstatovat, že došlo ke zvýšení počtu zastupitelů na “placených” funkcích vedení radnice. Jasně to deklaruje jejich koaliční smlouva.

Koalice se snaží pokrytecky maskovat počet odměňovaných zastupitelů třemi neuvolněnými pozicemi, které jsou kontroverzní. Jedná se o nově vzniklou pozici 4. místostarosty (dříve byli tři), radního pro věci sociální, zdravotní a národností menšiny, a předseda komise strateg. plánování a IPRM. Koaliční smlouva deklaruje odměnu tří neuvolněných ve výši poloviny odměn uvolněného zastupitele (resp. radního); odměnu jim přisoudí zastupitelstvo svým rozhodnutím. Tyto tři pozice navíc duplikují gesci jiného uvolněného zastupitele.

Jediným neuvolněným bez odměn je předseda kontrolního výboru, který byl dříve uvolněnou pozicí. Koalice získala jedno uvolněné místo na úkor předsedy kontrolního výboru, jehož kontrolní činnost bude ochromena.

Neuvolnění členové ZMČ jsou z pohledu odměn flexibilnější, než uvolnění. Hlavním rozdílem je sčítání odměn všech funkcí, které neuvolněný zastává (komise, výbory). Uvolněný zastupitel získává jen jednu nejvyšší odměnu.

Neuvolnění zastupitelé bez pracovního poměru (např. OSVČ) jsou navíc příjemci paušálu, který obec poskytuje, a neuvolnění s pracovním poměrem mohou čerpat od obce náhrady.

Neuvolněným připadnou zmíněné odměny a náhrady. Není tedy možné tvrdit, že nová koalice zrušením uvolněného předsedy kontrolního výboru ušetří prostředky na odměny, ba naopak.

Omezení svobodné diskuze

Martin Ander předložil ZMČ volební řád, ve kterém bylo představení kandidátů omezeno limitem 5 minut a prostor pro dotazy zastupitelů a odpovědí dohromady na 5 minut. Po nátlaku opozičních zastupitelů byla tato lhůta upravena v obou případech na 10 minut. Následně se musel trapně stopovat využitý čas a to opozičními zastupiteli, protože předsedající měřil čas špatně. To nepřispělo k úrovni jednání a ani transparentnosti, kterou koalice deklaruje.

Zmatky ve vedení zastupitelstva

Před 4 i 8 lety byl vedením zastupitelstva pověřen jeho nejstarší člen. Zástupci zvolených politických stran se domluvili na vedení zastupitelstva jeho nejstarším členem, jak bylo vždy zvykem, a zastupitelstvo měl vést zastupitel Pazdírek.

Po zahájení zastupitelstva začala koalice opakovaně vyzývat končícího starostu Šťástku, aby jednání vedl, a po jeho nesouhlasu způsobila téměř hodinovou prodlevu, kterou vyplnila dohadováním mezi lídry koalice. Zastupitel Pazdírek po svém vyzvání dvakrát odmítl vést zastupitelstvo s tím, že není připraven a schopen schůzi vést, a že mu zástupci koalice tuto funkci dříve odřekli. Nakonec alespoň dovedl ZMČ ke složení slibů zastupitelů, po kterých se zastupitel Bártík opět sám ujal slova a předal jednání vedoucímu právního odboru, který ZMČ vedl do zvolení starosty.

Zastupitelstvo nezvolilo zapisovatele ani ověřovatele zápisu, což je porušení §95 Zákona o obcích.

Očerňování bývalého starosty a vedení radnice

Chyby vedení zastupitelstva (zejména nezvolení ověřovatelů zápisu) jsou přisuzovány bývalému starostovi Šťástkovi. Koalice ústy zastupitele Bártíka zcela ignoruje možnost vedení ustavujícího zastupitelstva nejstarším členem, které bylo vždy zvykem, vykládá si po svém Zákon o obcích a zamlčuje fakt, že k prodlevě došlo jen díky jejich neschopnosti dodržet koaliční dohodu o vedení ustavujícího jednání, které bylo přisouzeno zastupitelovi Pazdírkovi.

Odmítáme též formulace, že se jedná o taktiku spálené země, a záměrné bojkotování jejich práce. Uvolnění zastupitelé ČSSD uvolnili své funkce novým uvolněným zastupitelům zcela korektně, a rozhodně se před nimi neskrývají. Jsou jim naopak k dispozici.

Omezení práce zastupitelů KSČM

Koaliční smlouva hovoří o tom, že každý klub ZMČ BS má právo jmenovat maximálně jednoho člena komise. Platný jednací řád zastupitelstva umožňuje založení klubu zastupitelů minimálně třem zastupitelům, což je podmínka, kterou dva zastupitelé KSČM nesplňují. Koalice svrhla jejich návrh na změnu jednacího řádu, který by jim umožnil založit klub, a vyřadila je tak z komisí rady.


 Příloha: Přehled vedení radnice MČ Brno-střed

Srovnání počtu zastupitelů pobírajících odměny:

Koalice 2010-2014 Nová koalice
Uvolnění členové

8

8

Neuvolnění

0

3

Celkem

8

11

Došlo ke zvýšení počtu koaličních zastupitelů pobírajících odměnu uvolněných zastupitelů a uvolněných radních o tři.

Stará koalice:

Starosta –  Ekonomická, rozpočet a finance; Investic a správy bytových domů

 1. místostarosta – bydlení, informatika

 2. místostarosta – majetek ( hospodaření obce ), obchod, doprava a služby

 3. místostarosta – školství

Uvolněný člen ZMČ pro územní plán a rozvoj obce

Uvolněný člen ZMČ pro věci sociální, zdravotní a občanské záležitosti, národnostní menšiny, IPRM

Uvolněný člen ZMČ pro věci organizační a právní, životní prostředí, mládež, kulturu a sport

Uvolněný člen ZMČ – předseda finančního výboru

Uvolněný člen ZMČ – předseda kontrolního výboru (náležící opozici)

Nová koalice:

Starosta s gescí majetkového odboru

 1. místostarosta – bydlení, školství, občanské záležitosti a matrika

 2. místostarosta – odbor investiční a správy bytových domů

 3. místostarosta – odbor obchodu, dopravy a služeb, životní prostředí

 4. místostarosta – neuvolněný s gescí odboru ekonomického

Uvolněný – pro věci legislativně-právní a informatiku (zastávaný S. Bártíkem se základním vzděláním)

Uvolněný – pro kulturu, sport a turismus

Uvolněný – pro výstavbu a územní rozvoj

Uvolněný – předseda finančního výboru

Neuvolněný – sociální, zdravotní a národností menšiny (odměna půl uvol. radního)

Neuvolněný – předseda komise strateg. plánování a IPRM

Neuvolněný – předseda kontrolního výboru (náležící opozici, bez odměny)